COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK PDF

What does the Modernised Customs Code contain?. Directorate-General for Taxation and Customs Union European Commission. Bijlagen bij de toepassingsbepalingen voor het communautair douanewetboek. CDW Communautair Douane Wetboek. 1 like. Book.

Author: Yokree Vudozuru
Country: United Arab Emirates
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 13 July 2005
Pages: 76
PDF File Size: 6.4 Mb
ePub File Size: 2.72 Mb
ISBN: 409-2-73816-771-5
Downloads: 6132
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazutilar

Douanewetboek van de Unie – Hoofdinhoud.

EUR-Lex Access to European Union law

In afwijking van lid 1 kan voor goederen van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van titel II, hoofdstuk 2, afdeling 1, gebruikmaking van de regeling passieve veredeling aan een andere persoon worden toegestaan, indien de veredelingshandeling bestaat in de opneming van deze goederen in buiten de Gemeenschap verkregen goederen die als veredelingsprodukten zijn ingevoerd, mits het gebruik van de regeling douanewetboel aan bevordering van de verkoop van de uitvoergoederen zonder dat de wezenlijke belangen van de communautaire producenten van identieke of soortgelijke produkten als de ingevoerde veredelingsprodukten worden geschaad.

Zij worden met tussenpozen verricht die bepaald worden aan de hand van risicoanalysecriteria. Controle wordt mogelijk door het doanewetboek van communautair toezicht op de invoer, invoering van een dubbele controle op uitvoer naar de Gemeenschap om dumping te voorkomen, communautair toezicht vooraf en achteraf in onderlinge handel, de afgifte van invoer- en uitvoercertificaten en door onderzoek naar het opwerpen van douanewefboek.

Indien de vereiste maatregelen niet binnen de xommunautair worden genomen, is artikel 14 tervicies van toepassing. Deze lijst van artikelen maakt deel uit van het document veiligheid. De voorraadadministratie moet de douaneautoriteiten in staat stellen de goederen te identificeren en de bewegingen ervan na te gaan. Om te bepalen of de be- of verwerkingen die douanwetboek bepaald product heeft ondergaan ontoereikend zijn in de zin van lid 1, worden alle behandelingen die dit product in een begunstigd land heeft ondergaan tezamen genomen.

Voor de toepassing dousnewetboek dit lid worden, douanfwetboek een aangifteformulier verscheidene artikelen omvat, de vermeldingen met betrekking tot elk artikel geacht een afzonderlijke aangifte te vormen.

De waarde van de tijdelijk uitgevoerde goederen is die welke voor deze goederen in aanmerking wordt genomen bij het vaststellen van de douanewaarde van de veredelingsprodukten overeenkomstig artikel 32, lid 1, onder bi of, indien de waarde niet op deze wijze kan worden vastgesteld, het verschil tussen de douanewaarde van de veredelingsprodukten en de met redelijke middelen vastgestelde veredelingskosten. Indien voor de goederen een summiere aangifte is gedaan, dienen de formaliteiten te worden vervuld om deze goederen een douanebestemming te geven binnen de volgende termijnen:.

Het in lid 1, onder avermelde bedrag in ecu wordt omgerekend overeenkomstig artikel 18 van het Wetboek. Bovendien kan het terugbetalingssysteem slechts worden toegepast indien op het tijdstip waarop de aangifte tot het in het vrije verkeer brengen van de invoergoederen is aanvaard, voor de veredelingsprodukten geen uitvoerrestitutie is vastgesteld.

Indien deze genoemde goederen in een vrije zone of een vrij entrepot bepaalde gebruikelijke behandelingen in de zin van artikellid 1, hebben ondergaan, wordt op verzoek van de aangever en op voorwaarde dat genoemde behandelingen met overeenkomstig lid 3 van genoemd artikel gegeven toestemming zijn geschied, voor het vaststellen van het bedrag van de rechten bij invoer uitgegaan van de soort, de douanewaarde en de hoeveelheid die, wat deze goederen betreft, op het in artikel vermelde tijdstip in aanmerking zouden zijn genomen indien de betrokken goederen genoemde behandelingen niet zouden hebben ondergaan.

Wanneer in een begunstigd land een bevoegde autoriteit voor de afgifte van certificaten van oorsprong, formulier A, is aangewezen, documentaire bewijzen van de oorsprong worden gecontroleerd, en certificaten van oorsprong, formulier A, worden afgegeven voor de uitvoer naar de Europese Unie, wordt dat land geacht de in lid 1 vastgestelde voorwaarden te hebben aanvaard.

  RETINOSCOPIA PDF

Andere produkten dan textielstoffen en textielwaren van afdeling XI van de gecombineerde nomenclatuur. De douaneautoriteiten van de lidstaten houden toezicht op het gebruik dat van de in lid 2 bedoelde vergunning wordt gemaakt.

De verlenging van de termijn wordt ook medegedeeld aan de douaneautoriteiten van de andere lidstaten, met behulp van het in artikel 14 quinvicies bedoelde communicatiesysteem. Wanneer ten aanzien van invoergoederen een douaneschuld ontstaat en de douanewaarde van deze goederen gebaseerd is op een werkelijk betaalde of te betalen prijs die ook de kosten van het opslaan en het in goede staat bewaren van de goederen gedurende het verblijf in het entrepot omvat, behoeven deze kosten niet in de douanewaarde te worden begrepen, op voorwaarde dat zij onderscheiden zijn van de voor de goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs.

De aangifte van de gegevens inzake de douanewaarde wordt gedaan op een formulier D. Om een van de in lid 1, tweede streepje, bedoelde douanebestemmingen te krijgen, worden de veredelingsprodukten als niet-communautair beschouwd. Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem de verpakking voor de vaststelling van de indeling van het daarin verpakte product meetelt, moet de verpakking voor de vaststelling van de oorsprong worden geacht een geheel met het product te vormen.

Voor de strafwetgeving van toepassing op inbreuken op de douanewetgeving wordt deze douaneschuld evenwel geacht te zijn ontstaan indien de strafwetgeving van een Lid-Staat bepaalt dat de douanerechten als grondslag dienen voor de vaststelling van sancties, of indien het bestaan van een douaneschuld een grond vormt tot strafvervolging.

De factuurverklaring, waarvan de tekst in bijlage 18 is opgenomen, wordt, in het Frans of in het Engels, door de exporteur op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument getypt, gestempeld of gedrukt. Wanneer de aangever om toepassing van het stelsel verzoekt, zonder dat hij ten tijde van de aanvaarding van de douaneaangifte voor het vrije verkeer in het bezit is van een attest van oorsprong, wordt deze aangifte als onvolledig beschouwd in de zin van artikellid 1, en dienovereenkomstig behandeld.

De douaneautoriteiten kunnen eisen dat de goederen die aan rechten bij uitvoer of aan andere bepalingen betreffende de uitvoer onderworpen zijn, bij de douanedienst worden aangemeld.

Wanneer de goederen bij het toeval of de overmacht niet volledig zijn teloorgegaan, dienen de douaneautoriteiten bovendien in kennis te worden gesteld van de juiste plaats waar deze goederen zich bevinden.

De douaneautoriteit die het vervangingscertificaat afgeeft, brengt in douanewetbosk 11 haar visum aan. Voor de vaststelling van de douanewaarde worden aan de werkelijk betaalde of te betalen prijs geen elementen toegevoegd, met uitzondering van die welke in dit artikel zijn genoemd.

Wanneer de houder van een AEO-certificaat een in lid 1, eerste alinea, onder bbedoeld feit heeft gepleegd, schorst de douaneautoriteit van afgifte de status van geautoriseerde marktdeelnemer voor de duur van de rechtszaak. Indien een zending bestaat uit goederen waarvan de tariefindeling cojmunautair is en voor het opstellen van de aangifte van elk dezer goederen volgens zijn tariefindeling werk en kosten zou meebrengen die in geen communwutair staan tot het bedrag van de verschuldigde rechten bij invoer, kunnen de douaneautoriteiten er op verzoek van de aangever mee instemmen dat de gehele zending wordt aangegeven als goederen die aan het hoogste recht bij invoer zijn onderworpen.

Voor producten die op douanewetbeok van de in artikel 89 bedoelde afwijking voor tariefpreferenties in aanmerking komen, is de in onderhavig artikel bedoelde vervanging slechts van toepassing op de voor de Europese Unie bestemde producten.

Gedurende het verblijf van de goederen buiten het douane-entrepot kunnen deze de in artikel vermelde behandelingen, onder dezelfde voorwaarden, ondergaan. De douanewetbooek van oorsprong, formulier A, of de factuurverklaringen worden ingediend bij de douaneautoriteiten van de lidstaat van invoer overeenkomstig de procedures betreffende de douaneaangifte. Op de bindende inlichting mag, onverminderd de artikelen cpmmunautair en 64 van het Wetboek, slechts door de rechthebbende een beroep worden gedaan.

  GONSKI REPORT 2012 PDF

Voor de toepassing van de douanewetgeving dient elke persoon die direct of indirect bij de desbetreffende transacties die in het kader van het goederenverkeer worden verricht, is betrokken, de douaneautoriteiten op hun verzoek en binnen de eventueel vastgestelde termijnen alle nodige bescheiden en inlichtingen, ongeacht de dragers waarop die bescheiden en inlichtingen zich bevinden, te verstrekken en deze autoriteiten alle nodige bijstand te verlenen.

FAQ gemoderniseerd communautair douanewetboek (en) – Europa Nu

De douaneautoriteiten kunnen evenwel aanvaarden dat als summiere aangifte elk handels- of administratief bescheid wordt gebruikt dat de voor de identificatie van de goederen noodzakelijke gegevens bevat.

De bevoegde overheidsinstanties kunnen slechts tot afgifte achteraf van een certificaat overgaan na te hebben vastgesteld dat de gegevens in de aanvraag van de exporteur met die in het desbetreffende uitvoerdossier overeenstemmen en dat bij de uitvoer van de betrokken goederen geen certificaat van oorsprong, formulier A, dat aan de bepalingen van deze afdeling voldoet, is afgegeven.

Wanneer elektronische systemen voor de uitwisseling van informatie over een douaneregeling of marktdeelnemer door de lidstaten in samenwerking met de Commissie zijn ontwikkeld, maken de douaneautoriteiten gebruik van deze systemen voor de uitwisseling van gegevens tussen de betrokken douanekantoren, zonder afbreuk te doen aan bijzondere omstandigheden en de bepalingen inzake de betrokken regeling, die in voorkomend geval van overeenkomstige toepassing zijn.

De douaneautoriteiten verbieden de wederuitvoer wanneer de in lid 2, eerste alinea, bedoelde formaliteiten of maatregelen zulks voorschrijven. Gelet op Verordening EEG nr. De douaneautoreiten stellen een verslag op over het onderzoek en de uitslag ervan.

De in lid 1, onder bbedoelde controles worden verricht om erop toe te zien dat de exporteurs aan hun verplichtingen blijven voldoen. Een voor de belanghebbende gunstige beschikking kan worden ingetrokken wanneer degene tot wie zij is gericht, niet voldoet aan een verplichting die, in voorkomend geval, ingevolge deze beschikking op hem rust. De onderafdelingen 1, 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing om te bepalen of producten bij uitvoer naar Ceuta en Melilla als van oorsprong uit een begunstigd land kunnen worden beschouwd of, bij uitvoer naar een begunstigd land, als van oorsprong uit Ceuta en Melilla kunnen worden beschouwd met het oog op de toepassing van bilaterale cumulatie.

Douanewetboek van de Unie – EU monitor

Indien een persoon de douaneautoriteiten verzoekt een beschikking betreffende de toepassing van de douanewetgeving te nemen, verstrekt hij deze autoriteiten alle gegevens en bescheiden die zij behoeven om het besluit te nemen. Wanneer de summiere aangifte bij binnenkomst door een in artikel 36 ter, lid 4, van het Wetboek bedoelde persoon wordt ingediend, mogen de douaneautoriteiten ervan uitgaan, tenzij het tegendeel wordt aangetoond, dat de vervoerder in het kader van de vervoersovereenkomst zijn toestemming heeft gegeven en dat de aangifte met zijn kennis is ingediend.

Indien overeenkomstig artikellid 1, geen douaneschuld wordt geacht te ontstaan ten aanzien van goederen die in het vrije verkeer zijn gebracht met toepassing van een verlaagd recht bij invoer of van een nulrecht uit hoofde van hun bijzondere bestemming, worden de resten en afvallen van de vernietiging als niet-communautaire goederen beschouwd. These are being drafted with the involvement of EU countries and the business community.