MACHINERICHTLIJN 98 37 EG PDF

Comparison of Annex I of Directive /4 /EC with Annex I of Directive 98/37/EEC . (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 . Directive 98/37/EC and the Lifts Directive 95/16/EC, are lifting. machinerichtlijn 98 37 eg pdf covered by Directive EC of the European Parliament and of the Council of 26 May on typeapproval of agricultural or forestry.

Author: Zolozahn Sanos
Country: Serbia
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 11 October 2016
Pages: 206
PDF File Size: 4.71 Mb
ePub File Size: 20.26 Mb
ISBN: 142-3-58072-287-7
Downloads: 1362
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkibei

Machinery Directive – Wikipedia

Wanneer een EG-typeonderzoek wordt uitgevoerd, gaat de keuringsinstantie waarvan kennisgeving is gedaan, bovendien na of de veiligheidscomponent de veiligheidsfuncties kan vervullen die door de fabrikant zijn opgegeven. De richtlijnen genoemd in bijlage VIII, deel A, worden ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten wat betreft de in bijlage VIII, deel B, opgenomen tijdslimieten voor de omzetting en de toepassing ervan. Indien de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde niet aan de verplichtingen van de leden 1 tot en met 6 heeft voldaan, rusten deze verplichtingen op een ieder die de machine of de veiligheidscomponent in de Gemeenschap in de handel brengt.

De blootgestelde persoon moet de tijd en de middelen hebben om het inschakelen van de machine snel te verhinderen. Niet uitgesloten zijn voertuigen machinerichtiljn in de mijnbouwindustrie worden gebruikt.

Verplaatsing moet in het bijzonder niet mogelijk zijn tijdens het in werking stellen van de motor. Definities In deze richtlijn wordt verstaan onder: Indien de maatregelen van punt 1.

Definitie In dit hoofdstuk wordt verstaan onder “drager”: Gevaren door andere dan elektrische energie Indien de machine met andere dan elektrische energie werkt bijvoorbeeld met hydraulische, pneumatische of thermische energiemoet de machine zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle risico’s voortvloeiend uit het gebruik van deze soorten energie worden voorkomen.

Definitie Onder “bestuurder” wordt verstaan, een bevoegd bediener die belast is met het verplaatsen van een machine. Indien de machine is ontworpen mqchinerichtlijn bewerkingen uit te voeren in verschillende gebruiksomstandigheden bijvoorbeeld inzake snelheid en voedingmachinericntlijn zij zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat deze omstandigheden veilig en betrouwbaar kunnen worden gekozen en ingesteld.

  SOPA DE POLLO PARA EL ALMA DEL CRISTIANO PDF

Organen waarmee de bewegingen worden bestuurd De bedieningsorganen waarmee de bewegingen van de machine of de uitrusting daarvan worden bestuurd, moeten in de neutrale stand terugkeren zodra de bediener ze loslaat. In afwijking van punt 1.

Machinery Directive

Elke gewilde verplaatsing van een machine met eigen aandrijving met een daarin of daarop machinericutlijn bestuurder mag uitsluitend mogelijk zijn indien de bestuurder zich op de bedieningsplaats bevindt. Gevaren door de emissie van stofdeeltjes, gassen enz. Programmatuur Programmatuur voor de dialoog tussen de bediener en het bedienings- of controlesysteem van een machine dient gebruikersvriendelijk te zijn ontworpen.

Verder moet de bediener vanaf de bedieningspost het functioneren van de onderdelen waarop hij invloed uitoefent, kunnen beheersen. Machlnerichtlijn vigerende specifieke voorschriften betreffende elektrisch materieel dat bestemd is om binnen bepaalde spanningsgrenzen te worden gebruikt, moeten worden toegepast op de onder de voorschriften vallende machines.

Theory of modeling and simulation pdf download

Gevaar van vallen De delen van de machine waarop, naar is voorzien, personen zich moeten kunnen verplaatsen of bevinden, moeten zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat personen op deze delen niet kunnen uitglijden of struikelen dan wel niet eruit of eraf kunnen vallen.

Wanneer de machines niet in de ruimten van de fabrikant of van zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde kunnen worden gemonteerd, moeten de passende maatregelen worden getroffen op de plaats van gebruik. Onderhoud van de machine De afstel- smeer- en onderhoudspunten moeten zich buiten 988 gevaarlijke zones bevinden. Freesmachines met verticale as, met manuele toevoer, voor houtbewerking en daarmee gelijk machinericjtlijn stellen materialen. Er moeten voorzieningen worden getroffen om elk gevaar voor verwondingen, door aanraking of op afstand, van onderdelen of materialen met een hoge of zeer lage temperatuur te voorkomen.

It applies to products designed to be sold or enabled in the European Union for the first time. This site is like a library, Use search box in the widget to get ebook that you want. De keuringsinstantie dient over het nodige personeel en de nodige middelen te beschikken om de met de uitvoering van de keuringen verbonden technische en administratieve taken op passende wijze te vervullen; tevens dient de keuringsinstantie toegang te machinerichtlijb tot het nodige materiaal voor bijzondere keuringen.

  FROM THE PREHISTORY OF NOVELISTIC DISCOURSE PDF

De uitwendige delen van de afscherming moeten zodanig zijn ontworpen, geconstrueerd en aangebracht dat ze niet met transmissies mee kunnen draaien. Draagbare machines die door de bediener met de hand worden vastgehouden of met de hand worden geleid, moeten aan de volgende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoen:.

Gevaar door vallende of wegschietende voorwerpen Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om het vallen of wegschieten van voorwerpen bewerkte stukken, werktuig, spaanders, splinters, stukken enz. De lidstaten mogen het in de handel brengen van veiligheidscomponenten als omschreven in artikel 1, lid 2, niet verbieden, beperken of belemmeren indien deze vergezeld gaan van de in bijlage II, deel C, bedoelde EG-verklaring van overeenstemming van de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde.

Hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen waarbij een gevaar voor een vrije val van meer dan 3 m bestaat. machinerichhlijn

Bedieningsorganen Vanaf de bestuurdersplaats moet de bestuurder alle organen kunnen bedienen die nodig zijn voor de werking van de machine, behalve voor die functies welke slechts met behulp van bedieningsorganen buiten de bestuurdersplaats zonder gevaar in werking kunnen worden gesteld. Bij die maatregelen moeten de statische en dynamische aspecten van de machines in aanmerking worden genomen. Het gaat dan met name om bedieningsplaatsen buiten de bestuurdersplaats die worden bemand door andere bedieners dan de bestuurder of waarvoor deze laatste zijn bestuurdersplaats moet verlaten om een bedieningshandeling veilig te kunnen verrichten.

De lidstaten mogen het op hun grondgebied in de handel brengen en in bedrijf stellen van machines en veiligheidscomponenten die voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn, niet verbieden, beperken of verhinderen.